Adatkezelési tájékoztató

A Belleair Business LLC. (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztat a www.erthetojog.hu weboldal használatával kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidról, jogaid érvényesítésének lehetőségeiről.

Az Adatkezelő elérhetőségei: Belleair Business LLC., 2630 W. Grand Reserve Circle, 837., Clearwater, FL 33759, USA, e-mail: info(kukac)erthetojog.hu

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatkezelés alapelvei

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk.

A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

A kezelt adatok köre

A hírlevél szolgáltatás nyújtása során a következő személyes adatok kerülnek rögzítésre és kezelésre: név, e-mail cím, feliratkozás ideje, feliratkozási IP-cím, feliratkozási URL.

A kapcsolat oldalon a kapcsolat űrlap esetében a következő személyes adatok kerülnek rögzítésre és kezelésre: név, e-mail cím, feliratkozás ideje, feliratkozási IP-cím, feliratkozási URL, az általad a “Tárgy” és/vagy “Üzenet” mezőben megadott egyéb adat.

Az adatkezelés jogalapja 

A weboldal használata során személyes adataidnak gyűjtése és kezelése az önkéntes hozzájárulásodon alapul (2016/679 EU Rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bek. a) pont).

Személyes adataid kezeléséhez a honlapon való hírlevél feliratkozással (a „Feliratkozás” gomb megnyomásával) járulsz hozzá. 

Személyes adataid kezeléséhez a honlapon való kapcsolat űrlap használatával (a „Küldés” gomb megnyomásával) járulsz hozzá.

A fentieken túl az Adatkezelő az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek (e-mail, IP cím, feliratkozási URL, feliratkozási idő).

Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő hírlevél szolgáltatást nyújtson, illetve a Kapcsolat űrlap segítségével megkönnyítse, hogy üzenetet küldj részére. Amennyiben a Kapcsolat oldalon keresztül lépsz az Adatkezelővel kapcsolatba, kérjük, hogy konkrét, egyedi jogi ügyre vonatkozó adatot ne közölj.

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja.

Az adatok feldolgozása

Az általad a honlapon megadott adatokat külső szerverünkre is továbbítjuk, és ott tároljuk. A szerver üzemeltetője adatfeldolgozóként a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241., adószám: ‎ 14571332-2-42, telefon: +36 1 789 2789, e-mail cím: iroda@tarhely.hu, support@tarhely.eu). A szerver elhelyezkedése: 1138 Budapest, Váci út 188.

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg az adataid törlését nem kéred, azaz a hírlevél szolgáltatásról le nem iratkozol, vagy adataid törlését más módon nem kéred.

Az adatok megismerésére jogosultak (címzettek) köre

Az adatkezelés ideje alatt a honlapon keresztül megadott személyes adataidat az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő vezetője, az Adatkezelő tevékenységében személyesen közreműködő tagja, valamint olyan munkavállalók, illetve szerződéses jogviszonyban állók ismerhetik meg, akiknek a feladataik ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges.

Ezen túl adataidat olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben feladatainak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.

Az adatok biztonsága 

A személyes adatok gyűjtése, tárolása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy az adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

A személyes adataid biztonsága érdekében az Adatkezelő olyan fizikai és technikai intézkedéseket alkalmaz, melyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. Ennek során az elektronikusan felvett adatokat olyan adathordozón tárolja, amely a technika szintjének megfelelő védelemmel (tűzfal, jelszó) van ellátva, és az egyes adatokhoz való hozzáférés szintén többszörösen jelszóval védett. A rögzített személyes adatok írásvédettek, és az Adatkezelő ezekről rendszeresen biztonsági mentést készít. A személyes adatokhoz az Adatkezelő szervezetén belül csak a fent említett személyek férhetnek hozzá és csak akkor, ha ez feladatuk ellátásához szükséges.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

Mint érintett kérelmezheted az Adatkezelőtől a rád vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatsz az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Jogosult vagy arra, hogy bármikor visszavond a hozzájárulást a személyes adataid kezeléséhez. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt, hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Jogosult vagy arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapj arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy tájékoztatást kapj az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól).

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát a rendelkezésedre bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtottad be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt másként kéred.

A személyes adatot törölni kell, ha:

 • a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Kérheted, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de te igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd.

Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adataid kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja:

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a jogaidra és szabadságaidra nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztat téged az adatvédelmi incidensről.

A fenti ügyekben kérelmedet benyújthatod a Belleair Business LLC részére (2630 W. Grand Reserve Circle, 837, Clearwater, FL 33759, USA, e-mail: info@erthetojog.hu). Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztat a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztat. Ha elektronikus úton nyújtottad be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha azt másként kéred.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a kérelmed nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztat az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán panaszt nyújthatsz be a magyarországi Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhetsz bírósági jogorvoslati joggal.

Jogosult vagy a magyarországi Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.

Jogaid megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha szerinted az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaidat, akkor kérünk, hogy vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

A tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem. Azzal, hogy regisztrálok az oldalon, kijelentem, hogy adataimat önkéntesen adom meg, az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárulok.